Privacy Policy

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die Hulpteugel van je verwerkt in het kader van de producten en diensten die Hulpteugel in Nederland op de markt brengt.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Hulpteugel, Begine 57, 8711 BH Workum.

Welke gegevens verwerkt Hulpteugel?

Persoonsgegevens

Bij het afsluiten van een abonnement op één van de diensten verwerkt Hulpteugel je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je een abonnement afsluit vraagt Hulpteugel onder meer je naam, naam van de vereniging en-mailadres.

Als je een account aanmaakt op een website van Hulpteugel dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door Hulpteugel verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld, worden gegevens van je geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld omdat je via een Hulpteugel website een vraag stelt, meedoet met een actie), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door Hulpteugel verwerkt.

Verkeersgegevens

Als je gebruik maakt van de diensten, verwerkt Hulpteugel ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om internetverkeer voor het gebruik van de diensten over het internet te vervoeren. Internet gegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die jij gebruikt verbinding maken, je IP-adres.

Waarvoor gebruikt Hulpteugel je gegevens?

Dienstverlening

Hulpteugel verwerkt je persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een abonnement, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Inschakelen derden

Hulpteugel schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft Hulpteugel de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Inzet data-analyse technieken voor netwerkplanning en -beheer, beveiliging en facturering

Voor de planning en beheer van ons netwerk, de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting en voor facturering, zetten wij data-analyse technieken in die verkeersgegevens verzamelen en analyseren voor het beheer en de planning van ons netwerk. Wij kijken uitdrukkelijk niet naar de inhoud van de berichten die je stuurt of naar de inhoud van de websites die je bezoekt. Hierna volgt een nadere omschrijving van de doeleinden waarvoor wij data-analyse technieken inzetten.

Beveiliging van ons netwerk en jouw abonnement

Hulpteugel draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hulpteugel is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Verwerking van je gegevens op Hulpteugel-websites

Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je veiligheidswaarschuwingen te verzenden. Hulpteugel verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:

Inloggegevens

Wanneer je toegang wenst tot bepaalde Hulpteugel-websites en -services, word je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggegevens).

Surf- en klikgedrag

We kunnen bepaalde standaardinformatie verzamelen die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Cookies

Hulpteugel-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina. Wanneer je je aanmeldt bij een Hulpteugel-website met je inloggegevens, slaat Hulpteugel je unieke ID-nummer, samen met de tijd waarop je je aanmeld, op in een versleuteld cookie op je harde schijf. Het gebruik van cookies maakt het gebruik van Hulpteugel-websites eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. De cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van Hulpteugel-websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

Hoe lang bewaart Hulpteugel je gegevens?

Hulpteugel bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Als je een abonnement bij Hulpteugel hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard.

Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie.

Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder ‘contact’ aangegeven adres. Hulpteugel kan je maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen, maar zal je hiervan vooraf over informeren wanneer dit zal gebeuren.

Correctie van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder ‘contact’ aangegeven adres. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Persoonsgegevens verwijderen

Je hebt het recht van het verwijderen van je gegevens op verzoek van betrokkene.

Grondslagen

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst - zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging

Uitvoering van een wettelijke verplichting - zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst

Gerechtvaardigd belang - deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst.

Klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over je verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Telefonisch: 06-26979456

E-mail:

Post: Begine 57, 8711 BH Workum, Nederland